RICHTINGGEVEND KADER STRATEGISCH BELEIDSPLAN
2024-2028 PCBO APELDOORN

 

TIJD VOOR

 


Wat we verwachten

 


Strategische uitdagingen

 


Doelen

 

“Tijd voor Samen!” is de titel van ons nieuwe meerjarenbeleidsplan.
De uitdagingen waar we voor staan, hebben direct invloed op de wijze waarop we ons onderwijs kunnen vormgeven. Voor de leerkracht, de onderwijsassistent, de school(leider) en ook voor PCBO Apeldoorn als geheel. Die uitdagingen overstijgen het vermogen van een enkele medewerker, een enkele school en ook de grenzen van PCBO Apeldoorn. Vandaar dat ‘tijd voor samen’ centraal staat in onze strategie voor de komende jaren. Meer samen voor alle kinderen in Apeldoorn en omgeving en meer tijd om samen te werken aan dat wat echt telt.


Wat we verwachten

 

 

Onderwijsopbrengsten

We verwachten dat de focus op basisvaardigheden verder toeneemt. Dat we met elkaar een stap hebben te zetten om de onderwijsopbrengsten te (blijven) verbeteren. 

Arbeidsmarkt

We weten dat de krapte op de arbeidsmarkt blijft. Dat de gevolgen hiervan eerder groter dan kleiner zullen worden. Om goed onderwijs te kunnen (blijven) bieden, moeten we ons onszelf uitdagen in het anders organiseren van ons onderwijs. Dat vraagt lef en moed! 

Samenwerking

We gaan nóg meer samenwerken. Zowel binnen PCBO Apeldoorn, als ook met andere (onderwijs)organisaties en ketenpartners. Dit geldt vooral met betrekking tot het realiseren van inclusiever onderwijs en ook met betrekking tot het vinden van antwoorden op de krapte op de arbeidsmarkt. 

ICT

We verwachten ook dat de rol van ICT groter zal worden. Het dagelijkse gebruik van ICT door leerlingen, ouders en medewerkers biedt kansen en dwingt ons grenzen te bepalen.

Polarisering

Ook zien we dat maatschappelijke verschillen steeds vaker tot polarisering leiden. Dit is ook binnen onze scholen zichtbaar en voelbaar. We moeten vaardiger worden in het overbruggen van deze verschillen en hierin een voorbeeld zijn. Verschillen zijn juist heel waardevol!

Bekostiging

Wet- en regelgeving vanuit de overheid wordt uitgebreider, daarnaast neemt de complexiteit op scholen steeds verder toe. Dit terwijl de (structurele) bekostiging niet meebeweegt. We zullen daarom steeds kritisch(er) moeten zijn over wat wel en wat niet binnen de verantwoordelijkheid van de school ligt.


Strategische uitdagingen

Binnen meer “Tijd voor samen” hebben we vijf strategische uitdagingen geformuleerd. Uitdagingen die aansluiten bij de thema’s uit ons vorige strategisch beleidsplan en deze tijd. Ook uitdagingen, waarvan wij denken, dat die de complexiteit van onze opgave zichtbaar maken:

 

 

Basisvaardigheden en andere maatschappelijke thema’s

Lees meer

Christelijke waarden in een veranderende wereld

Lees meer

Onderwijs anders organiseren

Lees meer

Gelijke kansen en zorg- en ondersteuningsvragen in school

Lees meer

Innovatie, ontwikkeling en technologie

Lees meer

Doelen

We stellen scholen in staat om kwalitatief goed onderwijs, basisondersteuning en inclusief onderwijs vorm te geven.

 

 

We ontwikkelen ons richting een lerende organisatie.

We dragen met onze afdelingen en leiderschap bij aan topwerkgeverschap.

We dragen bij aan de uitvoer van het Integraal Huisvesting Plan.

We zijn in alles gericht op samenwerking voor zowel de interne als de externe organisatie.

Wij verhogen het diversiteitsdenken binnen de organisatie.

Wij gaan op alle lagen effectief en efficiënt met onze financiële middelen om.